Статут місцевої асоціації “Самоврядні територіальні громади”

Затверджено

                                                 Установчими зборами асоціації

                                                 Протокол № 1 від 18 липня 2017року

                                                 Голова зборів                              С. Коваль

  

С Т А Т У Т

 МІСЦЕВОЇ АСОЦІАЦІЇ

«САМОВРЯДНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ»

 

м. Івано-Франківськ

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Місцева асоціація  «Самоврядні територіальні громади (в подальшому Асоціація) – є недержавним, неприбутковим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування, яке створюється з метою організації взаємодії та співпраці територіальних громад України  та їх органів для більш ефективного здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування, захисту прав та інтересів територіальних громад – членів Асоціації, сприяння  їх сталому розвитку на самоврядних началах.

1.2.     Для досягнення цієї мети Асоціація:

–  організовує співпрацю між територіальними громадами та міжнародними інституціями на основі прямих угод про співробітництво в сфері соціально-економічного та культурного розвитку, освітніх програм;

– вносить на розгляд органів державної влади, місцевого самоврядування та інших органів питання, що являють спільний інтерес для територіальних громад і створених ними органів місцевого самоврядування , подає пропозиції до проектів рішень і розпоряджень цих органів щодо питань, які зачіпають інтереси місцевого самоврядування;

– об’єднує і спрямовує зусилля членів Асоціації на захист порушених чи обмежених прав територіальних громад, повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до Конституції і законів України, надає своїм членам необхідну правову допомогу;

– вносить у встановленому порядку пропозиції до проектів законів України та чинних  нормативних актів, направлені на їх вдосконалення;

– сприяє організації співпраці територіальних громад та їх органів у вирішенні питань, що являють спільний інтерес;

– ініціює проведення консультацій щодо проекту рішення про місцевий та регіональний бюджет на відповідний рік, положень нормативно-правових актів, що стосуються бюджетного процесу;

– приймає участь у виборчому процесі в рамках чинного законодавства;

– організовує для членів Асоціації на договірних засадах експертизи з правових, економічних, фінансових та інших питань, навчання депутатів, працівників місцевого самоврядування з метою підвищення їхньої кваліфікації;

– організовує і проводить конференції, семінари, зустрічі з різних аспектів діяльності органів місцевого самоврядування;

– здійснює тиражування і розповсюдження методичної та іншої літератури з питань місцевого самоврядування, розповсюдження юридичної літератури і періодичних видань;

– сприяє встановленню і здійсненню зв’язків місцевих органів самоврядування з органами самоврядування в Україні і зарубіжних країнах;

– може входити до інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, відповідних міжнародних асоціацій;

– може проводити іншу діяльність, яка не суперечить цьому Статуту і чинному законодавству України.

1.3. Асоціація не може здійснювати повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування і самовільно втручатися в їхню діяльність.

1.4. Створення в Асоціації фракцій або інших об’єднань чи груп за політичними ознаками забороняється.

1.5. Асоціація має місцевий статус.

1.6. Асоціація є юридичною особою, мас самостійний баланс, рахунки в установах банку, свою печатку, символіку ( емблему, прапор), опис і схематичне зображення якої затверджується Загальними зборами Асоціації. Порядок затвердження та використання символіки Асоціації визначається положенням, затвердженим Загальними зборами Асоціації.

1.7. Асоціація може від свого імені укладати договори, володіти майном, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.8. Асоціація може вступати в інші об’єднання органів місцевого самоврядування, до інших неприбуткових, недержавних організацій та установ на правах колективного члена, в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди для здійснення статутної діяльності, а також брати участь в заходах, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України і відповідають меті та завданням Асоціації.

1.9. Асоціація створена та діє на засадах самоуправління, добровільності, рівноправності її членів, відкритості, демократичності, законності та гласності.

1.10. Асоціація є неприбутковою організацією. З метою виконання статутних завдань Асоціація може засновувати в   установленому законом порядку підприємства, установи або організації /в т.ч. засоби масової інформації/.

1.11.У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про асоціації органів місцевого самоврядування”, Європейською Хартією місцевого самоврядування, чинним законодавством України та цим Статутом.

1.12. Найменування Асоціації:
Українською мовою :                                                                                                                                                    Повне:  Місцева асоціація «Самоврядні  територіальні громади»                                                       Скорочене:  МА «Самоврядні  територіальні громади»
Англійською мовою:  Local association « Self-governing Territorial Communities»

1.13. Місцезнаходження Асоціації (юридична адреса):

 • 708601, Івано-Франківська область, м. Косів, вул. Драгоманова,1 А.

 

 1. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ, ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ДІЙСНИХ ЧЛЕНІВ

2.1. Асоціація утворюється шляхом прийняття сільськими, селищними, міськими радами (далі – Заснованики)  рішень  про  ініціювання створення  Асоціації з наступним  прийняттям  Установчими зборами засновників рішення про створення Асоціації. Засновники Асоціації є її дійсними членами. Членство в Асоціації є добровільним та фіксованим.

 • Відповідні ради територіальних громад, які не виступили засновниками Асоціації, можуть вступати до неї на правах дійсних членів. Вступ до Асоціації нових членів та вихід з неї є вільним і здійснюється за рішенням відповідної ради та наступним рішенням Загальних зборів Асоціації.
 • Представляє відповідну раду в Асоціації сільський, селищний, міський голова або інша уповноважена радою посадова особа чи її депутат. Один член Асоціації має один голос.

2.4. До Асоціації в якості асоційованих членів з правом дорадчого голосу можуть входити ради, що не є її дійсними членами та територіальні громади, що не мають окремого органу місцевого самоврядування, але мають вибрану відповідно до норм чинного законодавства посадову особу.

2.5. При вступі до Асоціації сплачується вступний внесок у розмірі 10 відсотків мінімальної заробітної плати.

2.6. Всі члени Асоціації зобов’язані регулярно сплачувати поточні (щорічні) членські внески у розмірі не меншому 0,003 відсотки мінімальної заробітної плати  у перерахунку на одного жителя відповідної територіальної громади,  виходячи з  чисельності  жителів  територіальної  громади за даними статистичної звітності  на  1 січня року, що передує  тому, у  якому здійснюється сплата внеску. Конкретний  розмір членського внеску, з врахуванням його мінімального розміру, встановлюється договором (угодою) про сплату членських внесків  між Асоціацією і членом  Асоціації. Будь-який член Асоціації може бути звільнений від сплати вступних і/або членських внесків за рішенням Загальних зборах Асоціації.

2.7. Дійсні члени Асоціації(їх представники) мають право: :
а) вносити на обговорення Загальних зборів та інших органів Асоціації проекти документів, брати участь у підготовці, прийнятті рішень Асоціації та її органів з усіх питань діяльності Асоціації;
б) подавати пропозиції, заяви, скарги до будь-якого органу Асоціації, вимагати їх компетентного розгляду;
в) отримувати інформацію про діяльність Асоціації та її керівних органів;
г) одержувати методичну, організаційну, правову допомогу Асоціації у вирішенні питань, які відносяться до її статутної діяльності;
д) за рішенням Загальних зборів чи Ради Асоціації входити до складу офіційних делегацій Асоціації та бути уповноваженими виступати від її імені;
е) безпосередньо брати участь у заходах, що проводяться Асоціацією;
є) вільно висловлювати на заходах Асоціації свої погляди, відстоювати свою думку, обговорювати будь-які питання діяльності Асоціації;
ж) використовувати символіку та інші атрибути Асоціації за її згодою.

2.8. Дійсні члени Асоціації мають право обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації.

2.9. Члени Асоціації користуються й іншими правами, передбаченими цим Статутом чи іншими документами Асоціації.

2.10. Дійсні члени Асоціації (їх представники) зобов’язані:
а) дотримуватись вимог цього Статуту та інших документів, що регламентують діяльність Асоціації;
б) виконувати рішення керівних органів та посадових осіб Асоціації, прийняті в межах їх повноважень;
в) вчасно та в повному обсязі сплачувати вступний та членські внески;
г) сприяти досягненню мети та виконанню завдань Асоціації, надавати необхідні інформаційні матеріали;
д) утримуватись від будь-якої діяльності, що може завдати матеріальної та нематеріальної шкоди Асоціації, дбати про зміцнення її авторитету;
е) попередити Раду Асоціації про припинення членства в Асоціації не пізніше ніж за три місяці до виходу.

2.11. Дійсне членство сільської, селищної, міської ради в Асоціації може бути припинено за рішенням Загальних зборів Асоціації у випадку:
а) порушення членом вимог Статуту Асоціації та інших внутрішніх документів;
б) вчинення дій, що заподіяли матеріальну чи нематеріальну шкоду Асоціації;
в) несумісності діяльності сільської, селищної ради зі статусом члена Асоціації;
г) припинення фактичної участі члена Асоціації у її практичній діяльності;
д) несплати протягом більше одного року членських внесків;

2.12. У разі припинення членства в Асоціації вступні та членські внески не повертаються, а витрати, пов`язані з виконанням статутної мети та завдань Асоціації, не компенcуються.

2.13. Членство в Асоціації припиняється також у зв’язку з ліквідацією юридичної особи –  члена Асоціації.

 

 1. КЕРІВНИЦТВО ДІЯЛЬНІСТЮ АСОЦІАЦІЇ, ЇЇ КОНТРОЛЬ

 3.1. Керівництво діяльністю Асоціації здійснюють:

3.1.1. Загальні збори Асоціації;

3.1.2.  голова Асоціації;

3.1.3. рада Асоціації;

3.2. Загальні збори Асоціації.

3.2.1. Вищим керівним органом Асоціації є Загальні збори Асоціації, які можуть вирішувати всі питання діяльності Асоціації.

3.2.2.Загальні збори Асоціації скликаються в міру необхідності радою Асоціації, головою Асоціації або за пропозицією не менш як третини дійсних членів Асоціації.

3.2.3. Загальні збори Асоціації приймають рішення виключно на засіданнях шляхом відкритого голосування, яке здійснюється уповноваженими представниками членів асоціації особисто.

3.2.4. Загальні збори Асоціації є правомочними, якщо в них бере участь більше половини представників дійсних членів Асоціації.

3.2.5. Рішення Загальних зборів Асоціації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більш як половина від загальної кількості присутніх на зборах представників  дійсних членів Асоціації, крім випадків, передбачених   п. 5.2. та п. 6.1 цього Статуту.

3.2.6. Головує на Загальних зборах голова Асоціації, а у випадку його відсутності секретар Асоціації або за рішенням зборів один із членів ради Асоціації .

 

 3.3. Голова Асоціації

3.3.1. Поточне управління діяльністю Асоціації здійснює голова Асоціації.

3.3.2.Голова Асоціації обирається Загальними зборами Асоціації із числа сільких, селищних, міських голів  , що представляють відповідні  ради, які є дійсними членами Асоціації, при умові, що він обирався головою не менше 2-ох скликань.

3.3.3. Голова Асоціації:
–  організовує діяльність Асоціації та її органів;
–   підписує рішення Загальних зборів і ради Асоціації та забезпечує їх виконання;
–  видає розпорядження з питань неврегульованих рішеннями Загальних зборів і ради Асоціації у межах наданих йому повноважень;
–  приймає і звільняє працівників відповідно до штатного розпису, затвердженого Загальними зборами Асоціації;
– представляє Асоціацію у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах;
– укладає від імені Асоціації угоди, договори, контракти;
– є розпорядником коштів Асоціації (в т.ч. валютних), використовує їх лише за призначенням, визначеним Загальними зборами Асоціації.

3.3.4. Голова Асоціації є підзвітним і підконтрольним перед Загальними зборами Асоціації за свою роботу.
Загальні збори заслуховують звіт голови Асоціації не рідше одного разу в рік.

3.4. Рада Асоціації.
3.4.1.     Колегіальне управління справами Асоціації у період між Загальними зборами Асоціації здійснює її виконавчий орган  – рада Асоціації.
До складу ради входять: голова Асоціації, секретар Асоціації,  виконавчий директор  Асоціації , члени ради. Кількісний склад ради  затверджується Загальними зборами Асоціації.

3.4.2.Секретар Асоціації обирається Загальними зборами Асоціації з числа представників дійсних членів Асоціації за поданням голови Асоціації і веде протоколи Загальних зборів Асоціації, засідань її ради, виконує інші доручення Загальних зборів, ради і голови Асоціації.

У разі відсутності голови Асоціації або неможливості виконання ним своїх повноважень, виконує функції голови Асоціації.

3.4.3.Члени ради Асоціації обираються Загальними зборами Асоціації з числа представників дійсних членів Асоціації.

3.4.4.До складу ради Асоціації обов’язково обирається не менше як один представник від  кожної області  , органи місцевого самоврядування якої  є дійсними членами Асоціації.

3.4.5.Рада Асоціації:

– готує питання на розгляд Загальних зборів Асоціації;

– приймає рішення з питань діяльності Асоціації в період між Загальними зборами Асоціації;

– здіснює інші полвноваження, визначені статутом та загальними зборами Асоціації.

3.4.6.     Засідання ради Асоціації є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального складу ради.
Рішення приймається більшістю голосів від загального складу ради Асоціації.

3.4.7. Очолює раду Асоціації голова Асоціації.

3.4.8. Рада Асоціації в своїй діяльності підзвітна і підконтрольна загальним зборам Асоціації.

3.4.9. Рішення ради Асоціації може бути скасовано рішенням Загальних зборів Асоціації.

3.5. Ревізійна комісія

3.5.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Асоціації проводиться її контрольний органом – ревізійною комісією.

3.5.2. До складу ревізійної комісії входить голова і члени комісії, які обираються Загальними зборами Асоціації  з числа представників її дійсних членів.  Кількісний склад ревізійної комісії затверджується Загальними зборами. Голова і члени ревізійної комісії не можуть входити до складу ради Асоціації.

3.5.3.  Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів Асоціації або за власною ініціативою ревізійної комісії але не рідше одного разу у рік.

3.5.4.  Ревізійна комісія підзвітна тільки вищому керівному органу Асоціації.
За результатами перевірок голова комісії, а у випадку його відсутності один із членів комісії, доповідає на Загальних зборах Асоціації.

 

3.6. Засідання Загальних зборів Асоціації,  її ради  та ревізійної комісії  можуть проводитися через мережу Інтернет у вигляді скайп-конференцій та з використанням  інших інтернет-ресурсів. Порядок проведення таких засідань та їх документування визначається положенням, затвердженим Загальними зборами Асоціації.

3.7.Голова, секретар і члени ради Асоціації, голова і члени ревізійної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах. Їм можуть виплачуватись кошти на відрядження, з метою виконання статутних завдань Асоціації, у межах затвердженого кошторису.

3.8. Чергові вибори голови, секретаря, членів ради Асоціації, голови і членів ревізійної комісії проводяться не пізніше як через 45 днів з дня чергових виборів, депутатів сільських, селищних, міських рад та сільських, селищних, міських голів після завершення роботи перших сесій сільських, селищних, міських рад – дійсних членів Асоціації.

Повноваження попереднього керівного складу Асоціації припиняються з моменту обрання її нового складу.

3.9.  Повноваження голови, секретаря, членів ради Асоціації, голови і членів ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів Асоціації у випадку:

– добровільного складання ними своїх повноважень;

– систематичного невиконання покладених на них обов’язків;

– неможливості здійснення ними своїх функцій у силу певних обставин.

3.10. Організаційно-правове забезпечення поточної діяльності Асоціації здійснює Виконавча дирекція, яка діє відповідно до затвердженого Загальними зборами Асоціації Положення про Виконавчу дирекцію. Виконавчій дирекції Загальними зборами Асоціації можуть бути делеговані окремі повноваження голови Асоціації, секретаря Асоціації та ради Асоціації, що вказується у Положенні про Виконавчу дирекцію.

3.11. Очолює  Виконавчу  дирекцію виконавчий директор, який призначається Загальними зборами Асоціації, є штатним працівником Асоціації і діє відповідно до укладеного з ним трудового договору  (контракту), текст якого затверджується радою Асоціації.  За згодою сторін  виконавчий  директор може  здійснювати свої повноваження на громадських засадах або надавати Асоціації послуги на умовах цивільно – правової угоди.  Виконавчий директор не може бути посадовою особою місцевого самоврядування.

 

          4.КОШТИ І МАЙНО  АСОЦІАЦІЇ

4.1. Кошти Асоціації формуються з таких джерел:
– вступні внески членів Асоціації;
– членські внески членів Асоціації;
– добровільні внески членів Асоціації;
– добровільні та благодійні внески (пожертви) фізичних та юридичних осіб із врахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством;
– фінансування статутної діяльності з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування у встановленому законодавством порядку;
– кошти або майно, що надходять безоплатно або як безповоротна фінансова допомога;
– міжнародна технічна допомога;
– інші джерела, не заборонені чинним законодавством України для неприбуткових організацій.
Кошти можуть залучатися як у готівковій так і безготівковій формі.

4.2. Майно та кошти використовуються Асоціацією для виконання нею статутних завдань і не можуть використовуватися для інших цілей.

Майно та кошти Асоціації використовуються для:
– оплати праці штатних працівників Асоціації, а також інших осіб, які залучаються до роботи за трудовими або цивільно-правовими договорами;
– виплати відшкодування, пов’язаного з використанням рухомого та нерухомого майна;
– видання інформаційної та іншої поліграфічної продукції;
– придбання матеріально-технічних засобів, літератури, передплати періодичних видань;
– оплати витрат, пов’язаних з відрядженням, транспортними, поштовими, телеграфними, телефонними та іншими послугами;
– цільового фінансування окремих програм, освітніх інформаційних заходів;
– формування інформаційного ресурсу Асоціації;
– відшкодування інших витрат, пов’язаних з досягненням мети Асоціації та виконанням нею статутних завдань.

4.3. Асоціація може мати у власності кошти і майно, які необхідні виключно для забезпечення виконання передбаченої  її Статутом діяльності.

 

         5.ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  АСОЦІАЦІЇ

5.1. Асоціація припиняється шляхом  її  реорганізації або ліквідації.

5.2. Рішення по припинення діяльності Асоціації приймається Загальними зборами Асоціації не менш ніж 2/3 голосів представників дійсних членів Асоціації присутніх на Загальних зборах Асоціації.

5.3 Асоціація може бути ліквідована за рішенням суду. Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, що призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

5.4. Одночасно з прийняттям рішення про ліквідацію Асоціації Загальні збори приймають рішення про використання майна та коштів Асоціації, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків (з оплати праці працівників, виконання зобов’язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами), на статутні цілі. У випадках, передбачених законом, зазначені майно і кошти Асоціації спрямовуються в дохід  бюджету.

Усі спори щодо майнових питань вирішуються у судовому порядку.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІНІ ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ 

6.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються і затверджуються   Загальними зборами Асоціації не менш ніж 2/3 голосів представників дійсних членів Асоціації присутніх на Загальних зборах Асоціації.

6.2. Зміни та доповнення до Статуту оформляються у письмовій формі і підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

 

Учасники Установчих зборів (уповноважені представники) сільських рад, які виступили ініціаторами створення (засновниками) Асоціації:

 1. Іващишин Ігор Михайлович (Ставчанська сільська рада Пустомитівського району Львівської області)_________________________________________________________________________
 2. Василенко Василь Васильович (Нижньогаївська сільська рада Дрогобицького району Львівської області )_______________________________________________________________
 3. Гриб Богдан Григорович ( Шоломиницька сільська рада Городоцького району Львівської області )_________________________________________________________________________
 4. Дуплика Ярослав Георгійович (Солонська сільська рада Дрогобицького району Львівської області)_________________________________________________________________________
 5. Коваль Степан Іванович (Медвежанська сільська рада Дрогобицького району Львівської області)_________________________________________________________________________
 6. Котик Василь Володимирович (Долішньолужецька сільська рада Дрогобицького району Львівської області)________________________________________________________________

7.Кузан Володимир Васильович (Смільнянська сільська рада Дрогобицького району Львівської області)________________________________________________________________

 1. Куцик Василь Васильович (Залокотська сільська рада Дрогобицького району Львівської області)_________________________________________________________________________
 2. Миндик Віктор Михайлович (Мшанська сільська рада Городоцького району Львівської області)_________________________________________________________________________
 3. Михайленко Людмила Василівна (Чайківська сільська рада Радомишльського району Житомирської області)_____________________________________________________________
 4. Сащук Михайло Васильович (Станильська сільська рада Дрогобицького району Львівської області)_________________________________________________________________________

12.Соломко Василь Дмитрович (Банилівська сільська рада Вижницького району Чернівецької області)_________________________________________________________________________

13.Флюнт Мирон Любомирович (Модрицька сільська рада Дрогобицького району Львівської області)_________________________________________________________________________