Статут асоціації сільських, селищних рад Дрогобицького району

  1. КОШТИ І МАЙНО

4.1. Кошти Асоціації формуються з таких джерел:
– вступні внески членів Асоціації;
– членські внески членів Асоціації;
– добровільні внески членів Асоціації;
– добровільні та благодійні внески (пожертви) фізичних та юридичних осіб із врахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством;
– фінансування статутної діяльності з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування у встановленому законодавством України порядку;
– кошти або майно, що надходять безоплатно або як безповоротна фінансова допомога;
– міжнародна технічна допомога;
– інші джерела, не заборонені чинним законодавством України для неприбуткових організацій.
Кошти можуть залучатися як у готівковій так і безготівковій формі.

4.2. Майно та кошти використовуються Асоціацією для виконання нею статутних завдань і не можуть використовуватися для інших цілей.

Майно та кошти Асоціації використовуються для:
– оплати праці штатних працівників Асоціації, а також інших осіб, які залучаються до роботи за трудовими або цивільно-правовими договорами;
– виплати відшкодування, пов’язаного з використанням рухомого та нерухомого майна;
– видання інформаційної та іншої поліграфічної продукції;
– придбання матеріально-технічних засобів, літератури, передплати періодичних видань;
– оплати витрат, пов’язаних з відрядженням, транспортними, поштовими, телеграфними, телефонними та іншими послугами;
– цільового фінансування окремих програм, освітніх інформаційних заходів;
– формування інформаційного ресурсу Асоціації;
– відшкодування інших витрат, пов’язаних з досягненням мети Асоціації та виконанням нею завдань.

4.3. Асоціація може мати у власності кошти і майно, які необхідні виключно для забезпечення виконання передбаченої її Статутом діяльності.

  1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

 

5.1. Асоціація припиняється шляхом  її  реорганізації або ліквідації.

5.2. Рішення по припинення діяльності Асоціації приймається Загальними зборами Асоціації не менш ніж 2/3 голосів представників дійсних членів Асоціації присутніх на Загальних зборах Асоціації.

5.3 Асоціація може бути ліквідована за рішенням суду. Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, що призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

5.4. Одночасно з прийняттям рішення про ліквідацію Асоціації Загальні збори приймають рішення про використання майна та коштів Асоціації, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків (з оплати праці працівників, виконання зобов’язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами), на статутні цілі. У випадках, передбачених законом, зазначені майно і кошти Асоціації спрямовуються в дохід держави.

Усі спори щодо майнових питань вирішуються у судовому порядку.

 

  1. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН

І ДОПОВНЕНЬ ДО НЬОГО

 

6.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються і затверджуються   Загальними зборами Асоціації не менш ніж 2/3 голосів представників дійсних членів Асоціації присутніх на Загальних зборах Асоціації.

6.2. Зміни та доповнення до Статуту оформляються у письмовій формі і підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Назад