Статут асоціації сільських, селищних рад Дрогобицького району

3.5. Ревізійна комісія

3.5.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Асоціації проводиться її контрольний органом – ревізійною комісією.

3.5.2. До складу ревізійної комісії входить голова і два члени комісії, які обираються Загальними зборами Асоціації із числа представників її дійсних членів. Голова і члени ревізійної комісії не можуть входити до складу ради Асоціації.

3.5.3.  Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів Асоціації або за власною ініціативою ревізійної комісії але не рідше одного разу у рік.

3.5.4.  Ревізійна комісія підзвітна тільки вищому керівному органу Асоціації.
За результатами перевірок голова комісії, а у випадку його відсутності один із членів комісії, доповідає на Загальних зборах Асоціації.

3.6. Голова, секретар і члени ради Асоціації, голова і члени ревізійної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах. Їм можуть виплачуватись кошти на відрядження, з метою виконання статутних завдань Асоціації, у межах затвердженого кошторису.

3.7. Чергові вибори голови, секретаря, членів ради Асоціації, голови і членів ревізійної комісії проводяться не пізніше як через 45 днів з дня чергових виборів, депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних голів після завершення роботи перших сесій сільських, селищних рад – дійсних членів Асоціації.

Повноваження попереднього керівного складу Асоціації припиняються з моменту обрання її нового складу.

3.8.  Повноваження голови, секретаря, членів ради Асоціації, голови і членів ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів Асоціації у випадку:

  • добровільного складання ними своїх повноважень;
  • систематичного невиконання покладених на них обов’язків;
  • неможливості здійснення ними своїх функцій у силу певних обставин.

3.9. Організаційно-правове забезпечення поточної діяльності Асоціації здійснює виконавчий секретар Асоціації, який є штатним працівником Асоціації і діє відповідно до укладеного з ним трудового договору (контракту).

3.10. В Асоціації може бути утворена виконавча дирекція, яка діє відповідно до затвердженого Загальними зборами Асоціації положення. Виконавчій дирекції Загальними зборами Асоціації можуть бути делеговані окремі повноваження голови Асоціації, ради Асоціації та повноваження виконавчого секретаря Асоціації, що вказується у положенні про виконавчу дирекцію.

Назад    |     Далі