Статут асоціації сільських, селищних рад Дрогобицького району

3.3. Голова Асоціації

  • Поточне управління діяльністю Асоціації здійснює голова Асоціації.
  • Голова Асоціації обирається Загальними зборами Асоціації із числа сільських, селищних голів, що представляють відповідні сільські, селищні ради, які є дійсними членами Асоціації, при умові, що він обирався сільським, селищним головою не менше 2-ох разів.

3.3.3. Голова Асоціації:
–  організовує діяльність Асоціації та її органів;
–   підписує рішення Загальних зборів і ради Асоціації та забезпечує їх виконання;
–  видає розпорядження з питань неврегульованих рішеннями Загальних зборів і ради Асоціації у межах наданих йому повноважень;
–  приймає і звільняє працівників відповідно до штатного розпису, затвердженого Загальними зборами Асоціації;
– представляє Асоціацію у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах;
– укладає від імені Асоціації угоди, договори, контракти;
– є розпорядником коштів Асоціації (в т.ч. валютних), використовує їх лише за призначенням, визначеним Загальними зборами Асоціації.

3.3.4. Голова Асоціації є підзвітним і підконтрольним перед Загальними зборами Асоціації за свою роботу.
Загальні збори заслуховують звіт голови Асоціації не рідше одного разу в рік.

3.4. Рада асоціації.
3.4.1.     Колегіальне управління справами Асоціації у період між Загальними зборами Асоціації здійснює рада Асоціації.
До складу ради входять: голова Асоціації, секретар Асоціації, 5 членів ради.

  • Секретар Асоціації обирається Загальними зборами Асоціації з числа представників дійсних членів Асоціації за поданням голови Асоціації і відповідає за ведення діловодства в Асоціації, веде протоколи Загальних зборів Асоціації і засідань її ради, виконує інші доручення Загальних зборів, ради і голови Асоціації.

У разі відсутності голови Асоціації або неможливості виконання ним своїх повноважень, виконує функції голови Асоціації.

  • Члени ради Асоціації обираються Загальними зборами Асоціації з числа представників дійсних членів Асоціації.
  • До складу ради Асоціації обов’язково обирається один представник від селищних рад, якщо вони є дійсними членами Асоціації.
  • Рада Асоціації:
  • готує питання на розгляд Загальних зборів Асоціації;
  • приймає рішення з питань діяльності Асоціації в період між Загальними зборами Асоціації.

3.4.6.     Засідання ради Асоціації є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального складу ради.
Рішення приймається більшістю голосів від загального складу ради Асоціації.

3.4.7. Очолює раду Асоціації голова Асоціації.

3.4.8. Рада Асоціації в своїй діяльності підзвітна і підконтрольна загальним зборам Асоціації.

3.4.9. Рішення ради Асоціації може бути скасовано рішенням Загальних зборів Асоціації.

Назад    |     Далі