Статут асоціації сільських, селищних рад Дрогобицького району

2.12. Дійсні члени Асоціації (їх представники) зобов’язані:
а) дотримуватись вимог цього Статуту та інших документів, що регламентують діяльність Асоціації;
б) виконувати рішення керівних органів та посадових осіб Асоціації, прийняті в межах їх повноважень;
в) вчасно та в повному обсязі сплачувати вступний та членські внески;
г) сприяти досягненню мети та виконанню завдань Асоціації, надавати необхідні інформаційні матеріали;
д) утримуватись від будь-якої діяльності, що може завдати матеріальної та нематеріальної шкоди Асоціації, дбати про зміцнення її авторитету;
е) попередити Раду асоціації про припинення членства в Асоціації не пізніше ніж за три місяці до виходу.

2.13. Дійсне членство сільської, селищної ради в Асоціації може бути припинено за рішенням Загальних зборів Асоціації у випадку:
а) порушення членом вимог Статуту Асоціації та інших внутрішніх документів;
б) вчинення дій, що заподіяли матеріальну чи нематеріальну шкоду Асоціації;
в) несумісності діяльності сільської, селищної ради зі статусом члена Асоціації;
г) припинення фактичної участі члена Асоціації у її практичній діяльності;
д) несплати протягом більше одного року членських внесків;

2.14. У разі припинення членства в Асоціації вступні та членські внески не повертаються, а витрати, пов`язані з виконанням статутної мети та завдань Асоціації, не компенсовуються.

2.15. Членство в Асоціації припиняється також у зв’язку з ліквідацією юридичної особи – Асоціації.

  1. КЕРІВНИЦТВО ДІЯЛЬНІСТЮ АСОЦІАЦІЇ, ЇЇ КОНТРОЛЬ

3.1. Керівництво діяльністю Асоціації здійснюють;

  • Загальні збори Асоціації;
  • голова Асоціації;
  • рада Асоціації.

3.2. Загальні збори Асоціації.

  • Вищим керівним органом Асоціації є Загальні збори Асоціації, які можуть вирішувати всі питання діяльності Асоціації.
  • Загальні збори Асоціації скликаються в міру необхідності радою Асоціації, головою Асоціації або за пропозицією не менш як третини дійсних членів Асоціації.

3.2.3. Загальні збори Асоціації приймають рішення виключно на засіданнях шляхом відкритого голосування, яке здійснюється уповноваженими представниками членів асоціації особисто.

3.2.4. Загальні збори Асоціації є правомочними, якщо в них бере участь більше половини представників дійсних членів Асоціації.

3.2.5. Рішення Загальних зборів Асоціації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як половина від загальної кількості присутніх на зборах представників  дійсних членів Асоціації, крім випадків, передбачених   п. 5.2. та п. 6.1 цього Статуту.

3.2.6. Головує на Загальних зборах голова Асоціації, а у випадку його відсутності, за рішенням зборів, один із членів ради Асоціації.

Назад    |     Далі