Статут асоціації сільських, селищних рад Дрогобицького району

1.3. Асоціація не може здійснювати повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування і самовільно втручатися в їхню діяльність.

1.4. Створення в Асоціації фракцій або інших об’єднань чи груп за політичними ознаками забороняється.

1.5. Асоціація є юридичною особою, мас самостійний баланс, рахунки в установах банку, свою печатку, емблему, опис і схематичне зображення якої затверджується Загальними зборами Асоціації.

1.6. Асоціація може від свого імені укладати договори, володіти майном, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.7. Асоціація може вступати в інші об’єднання органів місцевого самоврядування, до інших неприбуткових, недержавних організацій та установ на правах колективного члена, в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди для здійснення статутної діяльності, а також брати участь в заходах, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України і відповідають меті та завданням Асоціації.

1.8. Асоціація створена та діє на засадах самоуправління, добровільності, рівноправності її членів, відкритості, демократичності, законності та гласності.

Асоціація є неприбутковою організацією. З метою виконання статутних завдань Асоціація може засновувати в   установленому законом порядку підприємства, установи або організації /в т.ч. засоби масової інформації/.

1.9.У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про асоціації органів місцевого самоврядування”, Європейською Хартією місцевого самоврядування, чиним законодавством України та цим Статутом.

1.10. Назва Асоціації:
Українською мовою :«Асоціація сільських, селищних рад Дрогобицького району Львівської області»
Англійською мовою: «Association of village and settlement councils of Drohobych district, Lviv region»

1.11. Місцезнаходження керівних органів Асоціації (юридична адреса):

82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 37.

Назад    |     Далі